Všeobecné obchodní
podmínky1. Úvodní
ustanovení1.1. Tyto obchodní podmínky
platí pro nákup v internetovém obchodě Green Baby prostřednictvím webového
rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“), provozovaném Mgr. Marií
Frýbortovou,  zapsanou v živnostenském
rejstříku vedeném Městským úřadem města Tábor, identifikační číslo 73515922,
místo podnikání Hromádkova 1151, 39002 Tábor (dále jen „Prodávající“).

1.2.Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti
Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že
akceptuje tyto obchodní podmínky.

1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Tato pak mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.

1.5.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České
republiky. Vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li smluvní
stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží
od Prodávajícího, jedná při objednávání  zboží
v rámci své podnikatelské činnosti, se neuplatní ochrana spotřebitele dle
těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní článek 8.

1.6. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a
povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož
účinnosti vznikla.2. Vymezení pojmů2.1. Spotřebitelská smlouva je
smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud

smluvními stranami jsou na jedné straně jako Kupující spotřebitel a na druhé
straně Prodávající.

2.2. Prodávajícím je Mgr. Marie Frýbortová, Hromádkova 1151, 39002 Tábor.
2.3. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje
Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.5. Uživatelem je každá osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu.

2.6. Zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu je oblečení pro děti
a dospělé a další produkty různých značek.3. Uživatelský účet3.1. Na základě registrace
Kupujícího provedené na webové stránce www.greenbaby.cz může

Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
rozhraní může

Kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském
účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím
považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese
odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy
Kupující poruší své povinnosti z příslušné smlouvy kupní, o dílo případně jiné
smlouvy uzavřené s Prodávajícím (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení třetích osob.4. Objednávka a
uzavření kupní smlouvy4.1. Webové rozhraní obchodu
obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení
cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně veškerých
daní, cel a dalších poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Nabídka označená jako „akční“
platí do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky. Veškeré nabídky
prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku, kartou
přes online platební  bránu nebo při
osobním převzetí zboží expeduje do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě
převodem na účet Prodávající zboží expeduje do 3 pracovních dnů od připsání
příslušné částky na svůj účet.

4.3. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O
přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních
příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se
zvýšila jeho cena) není možné za původních podmínek dodat, má Prodávající právo
odstoupit od smlouvy. O odstoupení od smlouvy bude Kupujícího neprodleně
informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu,
bude mu přijatá částka vrácena způsobem, který si zvolí, a to do 3 pracovních
dnů od odstoupení od smlouvy.

4.4. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží obsahuje čl. 5.9
těchto obchodních podmínek. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je
zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s dodáním zboží
na Slovensko jsou v čl. 5.10.

4.5. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

· objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního

košíku webového rozhraní obchodu),

· způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného

zboží a

· informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).

4.6. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat
a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího
uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).

4.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Není-li objednávka potvrzena, považuje se za neplatnou a smlouva nevznikne.

4.8. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

4.9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní
smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků
na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v
objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného
v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím
zvoleného přepravce převzít a zaplatit

Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při
uvedení ceny zboží, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za zcela
zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí
objednávky podle bodu 4.7 těchto obchodních podmínek.

4.13. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží již není
aktuální. Pokud Kupující  nesouhlasí se
zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

4.14. Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné.
Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka
zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím
požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

5. Dodací a dopravní podmínky

5.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je kupní cena
splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.3. V případě bezhotovostní platby či složením kupní ceny na účet
Prodávajícího je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet Prodávajícího.

5.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.

5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na
základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví  Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží
a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

5.6. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení
zboží

Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se
nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího.

5.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného
zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

· při platbě převodem na účet nebo platební kartou online platební bránou se
rozumí okamžik

připsání kupní ceny na účet Prodávajícího

· při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí
zboží od

Prodávajícího.5.8. Způsob odeslání zboží

· doporučená zásilka nebo balík (dle velikosti a ceny zboží), balík do ruky,
balík na poštu – Česká pošta, s.p.5.9. Náklady na dodání zboží –
Česká republika

· doporučená zásilka 59 Kč (při platbě předem)

· balík společnosti Česká pošta –  100 Kč
(při platbě předem)

- při osobním odběru zboží

Kupující náklady na dopravu a balné nehradí5.10. V případě, že Kupující
zboží nepřevezme ani neodstoupí od smlouvy v souladu s těmito

obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s
dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu
z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou.

5.11. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení
zboží

Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se
nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího. Při
převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a
případné závady neprodleně oznámit přepravci. Odmítnutí převzít zásilku z
důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem
dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti
a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není
možná.6. Platební
podmínky6.1. Kupující má možnost
zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

· platba v hotovosti – při osobním odběru zboží

· převod na účet Prodávajícího uvedený na faktuře


6.2. Způsob platby uvede Kupující v objednávce.

6.3. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), po dohodě také v eurech.

7. Záruka a reklamace

7.1. Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost
za vady, které se

vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský

zákoník, v aktuálním znění (viz § 2113 a následující). Postup při reklamaci
zboží upravuje článek  9 -- Reklamační
řád.

8. Odstoupení od
kupní smlouvy8.1. Kupující bere na vědomí, že
dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním
znění (dále rovněž jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit,

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu
prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu
Prodávajícího Marie Frýbortová, Hromádkova 1151, Tábor , 39002, či na adresu elektronické
pošty Prodávajícího info@greenbaby.cz.

8.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. těchto obchodních podmínek se
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez
zbytečného odkladu nejpozději do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od
smlouvy Prodávajícímu na adresu Marie  Frýbortová,
Hromádkova 1151, Tábor , 39002 doporučenou zásilkou. Zboží musí být
prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním
obalu.

8.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury,
byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a
zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, nebo poštovní poukázka).
Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou
adresu Kupujícího.

8.5. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních
podmínek je

prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem
zjištění, zdali

vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.6. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na
základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným
způsobem, jakým je Kupující poskytl, nebo způsobem, jaký Kupující zvolil.

8.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který
Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve
výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok
na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
Stejně tak nárok na poplatek dle čl. 8.3. těchto obchodních podmínek je
Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení
kupní ceny.

8.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby
nedošlo k jeho

poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku
použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

8.10. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu Prodávajícího hradí
Kupující. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady
spojené s vrácením zboží na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena.9. Reklamační řád9.1. Reklamační řád upravuje
způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem,
v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění,
a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.

9.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně záruky Prodávajícího za jakost
a práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
předpisy (zejména ustanoveními § 2113 a následujícími a § 2165 a následujícími
občanského zákoníku).

9.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s
kupní smlouvou,

zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má
jakost a

užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho
zástupcem

popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost
a užitné

vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních
předpisů, je v

tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který
Prodávající pro

použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9.4. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. 7 těchto obchodních
podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou
nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit,
má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud
nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu
vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání
tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující právo
na výměnu výrobku, na přiměřenou slevu z ceny věci anebo má právo od kupní
smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s
kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní
smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se
považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze
věci nebo pokud se neprokáže opak. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo
neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na
opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou
slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit
její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné
obtíže.

9.5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně
záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na
adrese Marie Frýbortová, Hromádkova 1151, Tábor , 39002.

9.6. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím
nedohodnou jinak.

9.7. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu
Prodávajícího.

9.8. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po
uplynutí stanovené

záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se
nevztahuje na

vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou výrobku nebo nesprávným

skladováním.

9.9. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

· Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.

· Doručení reklamovaného zboží na adresu Marie Frýbortová, Hromádkova 1151, Tábor
, 39002.

· Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby
nedošlo k jeho

poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo
faktury s popisem

vady a návrhem na způsob řešení reklamace.10.Ochrana osobních
údajů10.1. Ochrana osobních údajů
Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních
údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací adresa, odlišuje-li se od
adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše rovněž jen jako „osobní
údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy
a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.

10.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl
poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího
odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti
zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků
předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající  provádí zpracování jeho osobních údajů, které
je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na

účel jejich zpracování, může:

· požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

· požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může

jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost

Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo
zpracovatel odstraní

neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má
Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto
ustanovením není dotčeno

oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních
údajů

přímo.

10.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo

podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího.11. Doručování11.1. Nebude-li dohodnuto jinak,
veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní
straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno
na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

· v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server
příchozí pošty;

integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb převzetím

zásilky adresátem,

· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb též

odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj
zásilku

převzít) zásilku převzít,

· v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k
převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních
služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení

nedozvěděl.12.Závěrečná
ustanovení12.1. Pokud vztah související s
užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění a činnost

prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v
rámci své

působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Prodávající neodpovídá za škody způsobené tím, že Kupující užívá zboží  bez řádného seznámení se s návodem.

12.4. Obsah webových stránek Prodávajícího, včetně programového vybavení a
těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn,
kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli
účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo
bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při
nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

12.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.

12.7. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající
Kupujícímu

bezodkladně veškeré potřebné informace.

12.9. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:


Marie Frýbortová

Hromádkova 1151

39002 Táboradresa elektronické pošty greenbaby.cz@gmail.com

telefon +420 604642614Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27 7. 2014


Vytvořili a hostujeme u